Pensionskassens ledelse

Bestyrelse

Pensionskassens bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse af pensionskassen. Bestyrelsen er sammensat af otte medlemmer, af hvilke to udpeges af Farmakonomforeningen, herunder formanden, to medlemmer udpeges af Danmarks Apotekerforening og tre vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen samt to særlige sagkyndige som udpeges af den deltagende organisation. De uafhængige bestyrelsesmedlemmer har særlige kvalifikationer inden for regnskab eller revision samt investering og forsikring. Desuden har de ledelseserfaring fra en finansiel virksomhed.

Hvis bestyrelsen gennem Farmakonomforeningens udpegning af formanden, ved generalforsamlingsvalg eller ved Danmarks Apotekerforenings udpegning allerede har medlemmer med kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision og/eller med særlig viden og erfaring inden for investering og/eller forsikring, kan Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening undlade at udpege det eller de sagkyndige medlemmer, foreningerne er berettiget til at udpege i fællesskab.

Bestyrelsen tilstræber en kønsmæssig lige repræsentation. Der var ved udgangen af 2020 fem kvinder og tre mænd i bestyrelsen.

Udpeget af Farmakonomforeningen

 • Henrik Klitmøller Rasmussen, formand, direktør
 • Christina Durinck, næstformand, formand for Farmakonomforeningen (udtrådt 19.11.2020)
 • Ann-Mari Grønbæk, næstformand, formand for Farmakonomforeningen (tiltrådt 19.11.2020)

Udpeget af Danmarks Apotekerforening

 • Jørgen Mostrup, medlem, apoteker
 • Jesper Gulev Larsen, medlem, formand for Danmarks Apotekerforening

Generalforsamlingsvalgt

 • Susanne Engstrøm, medlem, farmakonom
 • Lisa Wieweg Rosendal, medlem, farmakonom (udtrådt 29.07.2020)
 • Birgitte Jeanette Andersen, medlem, farmakonom (tiltrådt 29.07.2020)
 • Ann-Mari Grønbæk, medlem, farmakonom (udtrådt 19.11.2020)
 • Christine Bruun Brandborg, medlem, farmakonom (tiltrådt 19.11.2020)

Udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening

 • Susanne Kure, revisionsudvalgsformand, professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge pensionskassens overordnede retningslinjer, ligesom det er bestyrelsen, der ansætter pensionskassens daglige ledelse og er ansvarlig for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til generalforsamling og til at afgive beretning om pensionskassens virksomhed til generalforsamlingen.

Se bestyrelsesmedlemmernes CV på pka.dk.

Revisionsudvalg

I henhold til lovgivningen skal der være et revisionsudvalg, der har særlig fokus på at overvåge pensionskassens regnskabsaflæggelse. Det er et krav, at formanden for revisionsudvalget skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens revisionsudvalg har to medlemmer.

Formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Susanne Kure, som fra 2003 har været vicedirektør i Vækstfonden og siden 2015 har arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem og konsulent. Susanne Kure opfylder med denne baggrund kravene til at være uafhængig af pensionskassen og at have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Det øvrige medlem af revisionsudvalget er:

 • Susanne Engstrøm

Revisionsudvalget holder fælles møder med revisionsudvalgene i de tre øvrige PKA-pensionskasser samt PKA+.

Bestyrelseshonorar årligt

Formandens honorar er 197.135 kr., og næstformandens honorar er 131.427 kr. Bestyrelsesmedlemmers honorar er 56.244 kr. Revisionsudvalgsformandens honorar er 131.427 kr. og den særligt investeringssagkyndiges honorar er 75.183 kr. Revisionsudvalgsmedlemmernes honorar er 22.086 kr. årligt. Bestyrelseshonorarer udbetales direkte af PKA A/S.

Direktion

 • Jon Johnsen, administrerende direktør

Læs mere om direktionens aflønning i afsnittet om PKA A/S.

PKA A/S

Pensionskassens daglige administration, PKA, ejes af fire pensionskasser: Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og Pensionskassen for Farmakonomer.