Trygt igennem året

For vores pensionskasse, der er midt i en overgangsperiode med omlægning af investeringerne for at skabe en større risikospredning, ville det have været godt med et stabilt år 2020. Det fik vi desværre ikke. Dog er vi alligevel kommet fornuftigt og trygt igennem året.

Strategi med langsigtede resultater

I Pensionskassen for Farmakonomer arbejder vi med større omlægninger, for at opbygge en ny styring og investeringsstrategi. Pensionskassen har forøget risikospredningen samtidig med, at det samlede risikoniveau i porteføljen er øget betydeligt i starten af 2021. Hermed gøres portefølje og afkast mere robust overfor udsving på de finansielle markeder samtidig med, vi øger det langsigtede afkast.

Vi reducerede risikoen moderat i foråret på grund af de voldsomme usikkerheder i markedet og rebalancerede risikoen, da vi fik vished for, at centralbanker og regeringer globalt set ville gøre alvor af at understøtte økonomi og beskæftigelse. På denne baggrund, og da porteføljen af børsnoterede aktier er defensivt sammensat, landede pensionskassens afkast i 2020 på 3 %. Det er mindre end det forventede i henhold til benchmark. Den lidt defensive aktieportefølje, kombineret med et større risikobudget og en bedre risikospredning i investeringsporteføljen, forventer vi, vil sikre pensionskassen mere stabile og højere afkast fremover.

Når risikospredningen er fuldt implementeret og risikoniveauet øget til det langsigtede stabile niveau, forventer vi, at pensionskassen kan skabe et årligt gennemsnitligt afkast på ca. 3,9 %.

Den måde vi indretter pensionskassen på, skal gennemgås. Som nævnt i medlemsafsnittet, og som en konsekvens af at store generationer bliver pensioneret, og færre nyuddannede kommer til, vil bestyrelsen nu gennemgå mulighederne og se, hvordan vi kan tilpasse os, for at sikre den bedst mulige stabilisering af pensionerne for unge som ældre. Her spiller risiko- og investeringsområderne også en rolle.

Stærk risikostyring

Vi har gennem hele 2020 været i betryggende afstand fra de lovpligtige risikogrænser. Den stramme risikostyring og det fortsatte arbejde med at omstille til en langsigtet investeringsstrategi medvirker til, at pensionskassen nu er investeringsmæssigt bedre positioneret til at opnå højere forventede afkast fremover. PKA agerer transparent og hurtigt efter gældende lovgivning på investeringsområdet – noget som er endnu vigtigere i en krisetid.