Et år med fokus på socialt ansvar

Som Danmarks førende klimainvestor, der i snart 20 år har haft en klar strategi for ansvarlige grønne investeringer, er vi klar til at udvide vores profil. Ansvarlighed i en bred social, samfundsmæssig kontekst er vores nye udvidede fokus. I lighed med alle øvrige ansvarlige investeringer, fx grønne investeringer, skal sociale investeringer også skabe et højt og konkurrencedygtigt afkast.

Nye grænseværdier klarer luften

Den fossile sektor er under skarp overvågning, og vi har i 2020 sat lavere grænseværdier for kulindustrien. Kulmineselskaber og oliesand er sat ned helt til en 0-tolerance, mens kulforsyning er sat ned til kun 20 %. Vi presser på for verdens grønne omstilling ved fortsat at stille flere krav til de virksomheder, vi investerer i.

Danske Bank på observationslisten

For at leve op til PKA’s normale principper om ansvarlighed, satte vi i 2020 igen Danske Bank på vores observationsliste. Dette gjorde vi på baggrund af ny information om hvidvaskskandalen i Estland og gældsinddrivelsessagerne for gamle udlån.

Bestyrelsen har, siden offentliggørelsen af advokatundersøgelsen af Danske Bank i september 2019, drøftet sagen på samtlige bestyrelsesmøder. Derudover har PKA’s administrerende direktør og investeringschef haft i alt seks møder med direktionen i Danske Bank, for at få en nærmere forklaring på de forskellige kritiske forhold, der har fundet sted i Danske Bank. Bankens håndtering af sagerne og kommunikation overfor omverden, kunder og aktionærer har ikke været tilfredsstillende, hvilket vi har kommunikeret til bankens ledelse. Samtidig har vi udtrykt vores forventning til, at der ikke vil opstå nye kritiske sager fremover.

Øget regulering på skatteområdet

Vi har også haft opmærksomhed på ansvarlig opførsel på skatteområdet i 2020. Vi vil gerne kunne sammenkæde arbejdet om skatteansvarlighed bedre med ESG-agendaen, specielt den sociale dimension i ESG. Fx har PKA i regi af FN PRI i 2020 iværksat et dialoginitiativ med udvalgte selskaber for at drøfte vigtigheden af en høj prioritering af og transparent information om ansvarlig skat. Vi har prioriteret arbejdet med skatteansvarlighed i forbindelse med nye investeringer højt, og vi stiller generelt flere krav til vores samarbejdspartnere om ansvarlig opførsel på skatteområdet.

Året på skatteområdet har også været præget af stor international opmærksomhed på beskatningen af teknologivirksomheder og på konkurrencen mellem landene om at tilbyde stadig lavere selskabsskattesatser. Især OECD og EU’s arbejde med et globalt minimumsbeskatningsniveau følger vi med interesse.

Vi vil fremover højne ambitionsniveauet for arbejdet med ansvarlighed og skat for at understøtte positionen som ledende ansvarlig investor. Dette både på det noterede og det unoterede område.